Przeglądaj


Artykuły:  
     Konflikty w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym
     Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego
     Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce
     Czas kontroli granicznych ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych jako czynnik konkurencyjności polskich portów morskich
     Polska w strefie i poza strefą euro – zagrożenia i korzyści w świetle nowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych
     Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru
     Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście
     Zakupy i ich wpływ na generowanie oszczędności w przedsiębiorstwie produkcyjnym
     Powtarzalności parametrów wyrobu a jego koszt wytwarzania na przykładzie dzielnika napięciowego
     Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989
     Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego
     Lokalizacja i potencjał Portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności
     Transport kombinowany kontenerów na dolnej Wiśle
     Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich
     Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej – wyniki badania empirycznego
     Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian
     Badania ewaluacyjne w Polsce w latach 2007-2013 i ich krytyczna ocena
     Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i realizacji projektów w formule PPP
     Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii
     Kształtowanie się bezrobocia w Szwecji w latach ostatniej recesji gospodarczej
     Regulacje prawne a rynek usług ubezpieczeniowych w sektorze MSP w latach 2014-2015 na przykładzie Polski
     Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych
     Rozwój centrów handlowych w Polsce na tle wymagań ich kluczowych interesariuszy
     Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 4
     Zaopatrzenie w łańcuchu dostaw – element konkurencyjności usług hotelowych
     Analiza porównawcza polskiej i chorwackiej polityki morskiej w kontekście zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej
     Postępowanie awaryjne w przypadku braku zgodności jakości wód balastowych ze standardami konwecyjnymi – możliwe rozwiązania dla portów polskich
     Transport morski w zrównoważonym rozwoju Ukrainy
     Koncentracja kapitałowa i operacyjna w żegludze kontenerowej
     System zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie
     Zatrudnienie kobiet a ich wykształcenie i dzietność w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2001-2013
     Interesy krajów członkowskich w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
     Ocena konkurencyjności portów morskich Polski i Niemiec na Bałtyku południowym z wykorzystaniem metod wielokryterialnych
     Głębokowodny terminal kontenerowy DCT w Gdańsku. Geneza i realizacja inwestycji
     Od “centrality” do “intermediacy” w globalnej sieci transportowej? Ukraina jako potencjalny kraj tranzytowy
     Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT
     Program e-customs – nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorców europejskich
     Wybrane modele funkcjonowania rynków kolejowych w aspekcie liberalizacji rynku kolejowego w Europie
     Przyczyny sukcesu przedstawicieli japońskiego i koreańskiego przemysłu motoryzacyjnego na globalnym rynku
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 3
     Strategiczne wyzwania rozwoju przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym na przykładzie Omida Logistics Group
     Logistyczne wyzwania sektora międzynarodowych przeprowadzek
     Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce
     Marka jako źródło konkurencyjności banków w Polsce
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 2
     Rozwój floty narodowej w innowacyjnej gospodarce. Studium przypadku floty greckiej
     Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe jako podmioty morskiej przestrzeni transportowej i logistycznej
     Uwarunkowania analizy ryzyka w infrastrukturze krytycznej sektora energii
     Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku
     Metody neuronowe do prognozowania finansowego
     Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki
     Społeczno–ekonomiczne determinanty przestępczości powrotnej. Wybrane problemy stosowania metod ilościowych do identyfikacji zależności
     Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
     Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 1
     Globalny wymiar bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej
     Przegląd kluczowych mechanizmów generowania dochodów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych
     Kointegracja ułamkowa pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA.
     Iphone jako przykład dobra luksusowego – analiza wielkości sprzedaży i cen w latach 2010-2014
     Przestrzenno – czasowa analiza nasilenia wypadków drogowych w Polsce
     Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy
     Wpływ umorzenia obligacji Skarbu Państwa stanowiących aktywa OFE na finanse publiczne
     Scrubber’y jako odpowiedź armatorów na dyrektywę siarkową i ich implikacje dla gospodarki odpadami w portach bałtyckich
     Architektura Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego po okresie globalnego kryzysu gospodarczego
     Przypadek banku Palmas z Brazylii jako sposób na walkę z lokalnym kryzysem XXI wieku
     Wpływ pracowników wiedzy na proces kreowania innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach z regionu Morza Bałtyckiego
     Rynek e-commerce i perspektywy odwróconego e-handlu
     Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce – Projekt badania
     Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji w informatycznych systemach finansowych
     Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych
     Pozycja strategiczna Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. na polskim rynku transportu lotniczego
     Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów
     Ewolucja aktywności innowacyjnej w aspekcie
wielkości przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim
     Kanały i determinanty dyfuzji technologii
     Zarys historii rozwoju pieniądza oraz systemu pieniężnego – wybrane aspekty
     Ocena ryzyka inwestycji w kryptowalutę Bitcoin
     Rynek pracy – uwarunkowania historyczne
     Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych 
gminy Sopot w świetle perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej na lata 2007-2013
     Specyfikacja dokumentów sprzedaży 
w transakcjach kupna-sprzedaży
 węgla kamiennego w Polsce
     Wpływ menedżera na efektywność pracowników
 we współczesnym przedsiębiorstwie
     Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 
a polityka energetyczna w transporcie
     Product placement w promocji marki
     Analiza zjawiska tunelowania spółek
 na polskim rynku kapitałowym
     Konflikt jako etiologia powstawania patologii
 w organizacji
     Udział małych i średnich przedsiębiorstw
 w wytwarzaniu PKB – Polska na tle Unii Europejskiej
     Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej 
kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce
     Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce 
i tendencje zmian w tym zakresie
     Przegląd cech mechanizmów rynkowych 
wspierających innowacje w rolnictwie w krajach
 bardziej rozwiniętych ekonomicznie: strategie dla Federacji Rosyjskiej
     Determinanty konkurencyjności Danii, Finlandii i Szwecji a spowolnienie gospodarcze w latach 2007–2013
     Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu ekonomii
 behawioralnej
     Social CRM jako wsparcie zarządzania wiedzą 
o klientach
     Tendencje na współczesnych 
rynkach usług portowych
     Wzrost instytucjonalnych kredytów rolniczych
 w indyjskim stanie Punjab
     Identyfikacja zjawiska niedoszacowania debiutujących akcji i ich przeszacowania w dłuższym okresie na giełdzie warszawskiej w latach 2005-2013
     Superkomputery do wspomagania procesów
 gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora bankowego
     Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i perspektywy jej prawidłowego rozwoju
     Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego
     Uwarunkowania rozwoju suchych portów w Chinach w kontekście funkcjonowania globalnych 
łańcuchów dostaw
     Mozambik. Perspektywy eksportu

następna >

Highslide for Wordpress Plugin